Algemene Voorwaarden Hestag

Algemene Voorwaarden Hestag

Inleiding

Met Hestag help ik bedrijven, organisaties, sporters en evenementen met online, media, communicatie en pr activiteiten, op maat gemaakt. Ik verzorg zowel communicatie op afstand als op locatie zoals bij jou op kantoor of tijdens een evenement in binnen of buitenland.

Wanneer de aard van het werk het toelaat kan het zijn dat ik bepaalde werkzaamheden met me meeneem als ik voor een internationaal sport evenement op locatie moet zijn. Ik ben in mijn werkzaamheden en beschikbaarheid uitermate flexibel, net als de meeste van mijn opdrachtgevers. In veel gevallen levert dit blije en dankbare partijen op.

Mocht je nieuwsgierig zijn hoe anderen de samenwerking met Hestag hebben ervaren, op mijn website zijn diverse reviews van opdrachtgevers te vinden. Ook op Google en Facebook hebben opdrachtgevers ervaringen achtergelaten.

Heb je vragen over hoe mijn manier van werken van invloed zou kunnen zijn op de werkzaamheden voor jou als opdrachtgever en je vindt de antwoorden niet in deze algemene voorwaarden, neem dan vooral contact op.

In deze voorwaarden lees je wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou als opdrachtgever vraag.

1. Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever.

Lees je ‘Hestag’, ‘ik’ of ‘mij’ dan bedoel ik Hestag als opdrachtnemer, ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 54261740, gevestigd aan de Blekerskade 31 in Alkmaar.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die ik doe, afspraken die ik met je maak via de mail, overeenkomsten die ik met je sluit en offertes die ik uitbreng.

Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn de afspraken geldig zoals we deze per email zijn overeengekomen.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig.

3. Wanneer is een opdracht een opdracht?

Door de diversiteit van mijn opdrachten werk ik niet met vaste tarieven. Ik geef ik in mijn voorstel/offerte altijd gedetailleerd aan wat voor werkzaamheden ik voor jou kan doen voor een bepaald budget of hoeveel uur/dagen ik ingezet kan worden.

De offerte is altijd vrijblijvend. Er is pas sprake van een opdracht als je mij schriftelijk akkoord geeft op mijn offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan per e-mail.

4. Hoe werk ik graag met je samen?

Ik werk met een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en probeer altijd zo transparant mogelijk te werk te gaan. Ik laat weten wat ik doe, op welke manier en waarom. Ik kom zelf met ideeën, toon initiatief en denk met je mee als dat nodig is om verder te komen. Ik heb ‘hart’ voor elke opdrachtgever waar ik me voor inzet, dit betekent in de praktijk dat je kunt rekenen op meer dan de volle 100% overeengekomen aandacht.

Om mijn werkzaamheden goed uit te voeren heb ik ruimte, vrijheid,  medewerking en soms faciliteiten van jou of van jouw leveranciers nodig. Ik geef dat vooraf aan en maak daar heldere afspraken over. Geef je de gevraagde medewerking niet of te traag? Dan kan dit invloed hebben op de kwaliteit, of volledigheid van het werk dat ik oplever, of op de planning.

Wanneer je beeldmateriaal of programmatuur aan mij ter beschikking stelt voor het uitvoeren van een opdracht, dan ben jij verantwoordelijk voor het betalen van de licentievergoedingen. In overleg kan ik dat voorschieten en op de factuur voor de opdracht vermelden. Het is ook van belangrijk dat die materialen geen inbreuk maken op de rechten van anderen. Is dit niet goed geregeld? Dan vrijwaar je mij voor de schade als ik daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Vraag je mij een persbericht te sturen of social media bij te houden? Dan kan ik de inhoud voor het versturen of plaatsen ter goedkeuring aan je voorleggen. Is dit wat jouw betreft niet nodig en mag ik de informatie zonder goedkeuring versturen, dan is het plaatsen of versturen op jouw risico. Als je toch niet gelukkig bent met de inhoud, dan geef je mij de mogelijkheid en de tijd om een eventuele fout herstellen.

5. Wat als je niet helemaal blij bent met mijn werkzaamheden? Of als er een conflict dreigt te ontstaan?

Geef op tijd aan of je blij bent met mijn werkzaamheden die ik voor je uitvoer. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken, een betere werkverdeling of een andere insteek, en hoeft het niet tot een geschil te komen.

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter te Alkmaar, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

Als ik aansprakelijk ben, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht. Ben ik voor de aansprakelijkheid verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

6. Wat gebeurt er als we de opdracht moeten aanpassen? Kunnen we tussentijds opzeggen? 

Wanneer de opdracht voor de duur van een tijdelijk project is, zoals een evenement, kan deze niet tussentijds zomaar worden opgezegd.  Ik heb daar namelijk andere dingen voor laten gaan. Bij het niet doorgaan van een project kijk ik graag samen naar hoe we de samenwerking op een fijne manier af kunnen ronden of verplaatsen.

Wanneer een opdracht loopt met onbepaalde eindtijd dan geldt een opzegtermijn van drie maanden. Ik ben flexibel in het aanpassen van de inhoud van een opdracht als daar behoefte aan is. Dit kan op jouw verzoek, of als ik vanuit mijn expertise signaleer dat een andere aanpak beter is. Ik stuur je dan een nieuw voorstel met werkzaamheden en de daarbij behorende financiële vergoeding. Zodra je daarmee akkoord bent gegaan, ga ik opnieuw aan de slag.

Ga je niet akkoord met dit nieuwe voorstel? Dan kan de opdracht worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Ik stuur dan altijd een factuur voor de gemaakte uren tot het moment van opzeggen inclusief de drie maanden die gelden als opzegtermijn.

7. Welke afspraken gelden er rondom betaling?

Offerteprijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen. Elke eerste week van de maand verstuur ik facturen voor de werkzaamheden in de voorgaande maand. De betalingstermijn van mijn facturen is 30 dagen.

Wanneer 2 keer achtereenvolgens (of 3 keer in een jaar) een factuur niet op tijd wordt betaald, zonder dat jij als opdrachtgever hierover voor het aflopen van de betalingstermijn contact met mij opneemt om iets anders af te spreken, worden de betalingsvoorwaarden aangepast. Bij een overeenstemming voor een vast aantal uren ondersteuning per week of maand, worden dan 50% van de afgesproken uren vooraf gefactureerd en gaat de betalingstermijn naar 14 dagen.

10. Wat mag je met de persberichten, flyers, foto’s of andere dingen doen?

Je mag de door mij ontworpen flyers, geschreven teksten, gemaakte gebruiken voor op je website of social media of voor het doel dat ik ze gemaakt heb. Als je door mij gemaakte foto’s gebruikt, dan vraag ik je wel om mijn naam bij de foto te vermelden. Het auteursrecht blijft altijd van mij. Je mag de foto’s, teksten of andere materialen dan ook niet doorverkopen.

Algemene Voorwaarden Hestag