Algemene Voorwaarden Hestag

Algemene Voorwaarden Hestag

Inleiding

Met Hestag help ik jou met online, media, communicatie en pr activiteiten, op maat gemaakt voor jouw evenement, merk, bedrijf, organisatie of sport team. Ik verzorg communicatie op locatie, bij jou op kantoor of tijdens een evenement in binnen of buitenland. Als gevolg daarvan kan het ook zo zijn dat ik op afstand of in het buitenland werkzaamheden voor jou verricht wanneer de situatie dat toelaat. Ik ben flexibel en net als de sport en evenementwereld altijd in beweging. Dit heeft ook invloed op de manier van samenwerken met jou als opdrachtgever. In deze voorwaarden lees je wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou als opdrachtgever vraag.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via hester@hestag.com

  1. Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever.

Lees je ‘Hestag’, ‘ik’ of ‘mij’ dan bedoel ik Hestag als opdrachtnemer, ingeschreven onder kamer van koophandelnummer 54261740, gevestigd aan de Voorzorgstraat 5A ZW te Haarlem.

  1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die ik doe, overeenkomsten die ik met je sluit en offertes die ik uitbreng.

Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk of per email hebben vastgelegd.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig.

  1. Wanneer is een opdracht een opdracht?

Door de diversiteit van mijn opdrachten werk ik niet met vaste, standaard tarieven. Ik geef ik in mijn offerte altijd aan wat ik kan doen voor een bepaald budget, de werkzaamheden die ik verricht of hoeveel uur ik ingezet kan worden.

De offerte is altijd vrijblijvend. Er is pas sprake van een opdracht als je mij schriftelijk akkoord geeft op mijn offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan ook per e-mail.

  1.  Hoe werk ik graag met je samen?

Ik werk met een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en ben transparant. Ik laat weten wat ik doe, op welke manier en waarom. Ik denk met je mee en ben er om samen verder te komen en heb ‘hart’ voor elk bedrijf waar ik me voor inzet.

Om mijn werkzaamheden goed uit te voeren heb ik ruimte, medewerking en soms faciliteiten van jou of van jouw leveranciers nodig. Ik geef dat vooraf aan en maak daar heldere afspraken over. Geef je de gevraagde medewerking niet of te traag? Dan kan dit invloed hebben op de kwaliteit, of volledigheid van het werk dat ik oplever, of op de planning.

Wanneer je beeldmateriaal of programmatuur aan mij ter beschikking stelt voor het uitvoeren van een opdracht, dan ben jij verantwoordelijk voor het betalen van de licentievergoedingen. Het is ook van belangrijk dat die materialen geen inbreuk maken op de rechten van anderen. Is dit niet goed geregeld? Dan vrijwaar je mij voor de schade als ik daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Vraag je mij een persbericht te sturen of social media bij te houden? Dan kan ik de inhoud voor het versturen of plaatsen ter goedkeuring aan je voorleggen. Wil je dit niet en mag ik de informatie zonder goedkeuring versturen, dan is het plaatsen of versturen op jouw risico. Als je toch niet gelukkig bent met de inhoud, dan geef je mij de mogelijkheid en de tijd om een eventuele fout herstellen.

  1. Wat als je niet helemaal blij bent met mijn werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben?

Geef op tijd aan of je blij bent met mijn werkzaamheden die ik voor je uitvoer. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen.

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter te Haarlem, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

Als ik aansprakelijk ben, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht. Ben ik voor de aansprakelijkheid verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

  1. Wat gebeurt er als we de opdracht moeten aanpassen? Kunnen we tussentijds opzeggen? 

De opdracht die je geeft is voor de duur van het project. Je kan dus niet tussentijds opzeggen. Maar ik ben flexibel in het aanpassen van de inhoud van een opdracht als daar behoefte aan is. Dit kan op jouw verzoek, of als ik vanuit mijn expertise signaleer dat een andere aanpak beter is. Ik stuur je dan een nieuw voorstel met werkzaamheden en de daarbij behorende vergoeding. Zodra je daarmee akkoord bent gegaan, ga ik opnieuw aan de slag.

Ga je niet akkoord met dit nieuwe voorstel? Dan kan je of ik de opdracht opzeggen. Ik stuur je altijd een factuur voor de gemaakte uren tot het moment van opzeggen.

  1. Welke regels gelden er rondom betaling?

De betalingstermijn van mijn facturen is 30 dagen en factureren doe ik maandelijks.

  1. Wat mag je met de persberichten, flyers, foto’s of andere dingen doen?

Je mag de door mij ontworpen flyers, geschreven teksten, gemaakte gebruiken voor op je website of social media of voor het doel dat ik ze gemaakt heb. Als je door mij gemaakte foto’s gebruikt, dan vraag ik je wel om mijn naam bij de foto te vermelden. Het auteursrecht blijft altijd van mij. Je mag de foto’s, teksten of andere materialen dan ook niet doorverkopen.